Obnova parku U Sv. Františka z Assisi 

na Husově náměstí v Děčíně-Podmoklech

...seznamte se s projektem...autoři projektu: Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Ing. arch. Vojtěch Janda
stavebník: Římskokatolická farnost Děčín IV – PodmoklyJakýkoli finanční dar můžete zaslat na účet naší farnosti. Za každou pomoc velice děkujeme.

č. ú.: 5627756349/0800
v. s.: 202120

Historie parku

Od počátku svého vzniku je náš nevelký park kolem kostela sv. Františka z Assisi jedinečným místem v samotném srdci Podmokel. Byl založen uprostřed dnešního Husova náměstí na pozemcích, které v polovině 19. století pro tento účel věnoval podmokelským obyvatelům hrabě František Antonín Thun-Hohenstein (1786–1873). Autor regulačních stavebních plánů rychle se rozrůstající obce Podmokly, jímž byl podle všeho sám projektant a stavitel kostela Franz Josef Perthen (1826–1879), neváhal park vytýčit na netradiční oválné parcele. Stromy, které se z části dochovaly dodnes, doplňovala další drobná výsadba. Směrem ke kostelu směřovaly mlatové cesty, z každé světové strany jedna. Na severu a jihu byly přímé a o něco širší, na východě a západě se v elegantních křivkách napojovaly na ochozí cestičku okolo kostela. Kolem parku i jednotlivých trávníků rostl živý plot. Někdy během dvou prvních desetiletí 20. století došlo ke změně uspořádání cest. Do parku se nově vstupovalo hned deseti cestami, které velké trávníky rozčlenily na mnohem menší záhony, v nichž kromě stromů a keřů rostla celá paleta květin, cizokrajné nevyjímaje. Chránily je nízké dřevěné plůtky, které ve 30. letech nahradilo přízemní kovové zábradlí. Někdy v této době park získal také mohutné lavice s betonovými bočnicemi. Tento mobiliář v parku sloužil ještě v 60. letech. V polovině 70. let park prošel třetí, zásadní proměnou, která spočívala ve zjednodušení systému cest. Nově se ve tvaru kříže sbíhaly směrem ke kostelu. Tato úprava přečkala bez větších změn až do první poloviny 90. let, kdy byly pískem sypané cesty vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou.

V roce 2013 vypsalo město Děčín urbanistickou soutěž na tzv. „Revitalizaci Podmokel“. Vítězné architektonické studio re:architekti navrhlo koncepci Husova náměstí jako jednolitého celku, spočívající v zadláždění celého prostoru včetně parku. Kolem kmenů stávajících vzrostlých stromů měla vzniknout malá rabata, některá osazená květinami do podoby kruhových záhonů, jiná vyplněná štěrkem. Koruny stromů se měly upravovat ořezáním spodních větví tak, aby vzniklá podchodná výška činila min. 2,4 m. Aby bylo možné vydláždit bezprostřední okolí stromů, muselo dojít k navýšení terénu náměstí i ulice Prokopa Holého. Mezi kořeny stromů měl vzniknout sofistikovaný systém opatření (drenáže a výměna půdy), který by umenšil dopady plánovaných změn na vitalitu stromů. Postupem času vyšlo najevo, že schválený projekt má celou řadu nedostatků. Horké a suché roky 2018 a 2019 navíc ukázaly, jak důležitá je zeleň v centrech měst. Přitom nebylo možné přehlédnout, že projekt zjevnou změnu klimatu nereflektuje. Na základě posudků, které si farnost nechala vypracovat u předních českých odborníků, zadalo město projektantům úkol výrazně zvětšit nedlážděná rabata kolem stromů. Obtíže spojené s úrovněmi terénu však přetrvaly. Zatímco na západní straně parku situace náměstí umožnila navýšit terén, aby dláždění neohrozilo kořenový systém památného dubu, na východní straně mělo dokonce dojít ke snížením terénu hned u dvou stromů – dubu a javoru. Přitom projekt ve své technické zprávě takové řešení sám zakazoval. Po sérii ročních jednání farnosti s městem i projektanty, byl nakonec park svérázným rozhodnutím tehdejšího vedení města v lednu 2020 z akce revitalizace vyřazen. Naše farnost si následně nechala zpracovat svůj vlastní projekt.

Projekt obnovy parku

Díky konzultacím s odborníky bylo od počátku jasné, že nový projekt by se měl inspirovat původní podobou parku. Více než sto padesát let jeho historie, vepsané do letokruhů nejstarších stromů, vyžaduje hledat nejlepší řešení s maximální pokorou. Ukázalo se, že původní koncepce z poloviny 19. století se pro současnou situaci znamenitě hodí. Je ohleduplná ke stromům, vedení cest přitom zaručuje dobrou průchodnost parkem. Cesty budou mlatové. Dlážděné prostranství před kostelem umožní bezbariérový vstup. K posezení bude zvát tucet laviček i volně přístupné trávníky. Jakmile budou vydána všechna potřebná povolení, obnova parku bude moci začít...

K vypracování studie obnovy parku jsme přizvali zkušeného projektanta Ing. arch. Jaroslava Svěrka, který se zaměřuje na problematiku obnovy a znovuoživení památek. Za sebou má celou řadu skvělých realizací od nedávno dokončené opravy pražské Státní opery, přes opravy řady českých hradů a zámků (mj. Český Krumlov, Lednice, Zákupy, Bezděz) až po obnovu historického jádra města Kolína. Doslova z popela pomáhal povstat proslulé turistické chatě Libušín na Pustevnách v Beskydech. Podílel se také na obnově děčínského zámku, kde je autorem současné podoby hlavního zámeckého nádvoří, úprav okolí zámecké sýpky, pracoval také na obnově spojovací chodby do děkanského kostela Povýšení sv. Kříže. Ke zpracování našeho projektu si přizval své kolegy z ateliéru Masák & Partner, s nímž v současné době spolupracuje.

O obnově parku s P. Františkem Jiráskem

13. 3. 2021

Otče Františku, nikdo z obyvatel a častějších návštěvníků města si nemohl nevšimnout, že park kolem kostela sv. Františka z Assisi je již několik let staveništěm. A zatímco se prostor náměstí a přilehlých ulic po letech stavebních prací pomalu vrací zpět do užívání občanů, farní pozemek zůstává nedokončený. Proč?
Protože zatím nemohly proběhnout nutné kroky k tomu, aby mohla být obnova parku realizována. Konkrétně to znamená, získat potřebná povolení, což vyžaduje absolvovat nesnadný byrokratický postup. V této fázi se nyní nacházíme.
V médiích, zejména ve Zpravodaji vydávaném děčínským magistrátem, jsme se mohli dočíst, že farnost bránila realizaci stavebních prací na Husově náměstí. Proč? Je to pravda?
Ano i ne. Je to složitější, než aby se dalo odpovědět jednou větou. Informace, které ale veřejnost dostala, byly jednostranné a zavádějící.
Proč farnost stavbu zastavila? Proč stavbu zdržovala?
Farnost stavbu zastavit nemohla, neboť stavbu provádělo město v rámci projektu Revitalizace Podmokel. Stavbu zastavilo město, protože se vyskytly určité problémy, a ty měly být řešeny změnou v projektu. Celé se to pak vyvinulo tak, že park byl vyjmut ze stavby a dán k dispozici zpět farnosti, která je jeho vlastníkem.
Jaké má farnost se svým pozemkem plány?
Chceme obnovit park, aby zde byla určitá oáza uprostřed města. Nejde o něco úplně nového, protože park zde byl od samotného počátku, od postavení kostela v polovině 19. století.
Proč chce farnost obnovit park?
Jistě si všímáte, jaké klimatické změny probíhají a jak je vzácné zachovat ve městech co nejvíce zeleně a udržovat vláhu. Je zcela přirozené, že právě i z tohoto důvodu park chceme obnovit.
Proč se farnost postavila proti projektu, který zvítězil v architektonické soutěži?
Již v předešlé odpovědi jsem na to narazil. Rok 2018 se vyznačoval vysokými teplotami a suchem. To vedlo k obavám, a z toho vzešlé debatě, aby byl projekt vzhledem ke klimatickým změnám, které můžeme i v budoucnu očekávat, pozměněn.
Konzultovala farnost tyto své domněnky s odborníky?
Samozřejmě. Nechali jsme si zhotovit odborné posudky, a na jejich základě došlo k potřebným konzultacím s architekty. Hlavním problémem bylo vydláždění téměř celé plochy parku, kromě rabat pod samotnými stromy, což by bylo nepříznivé pro růst a zdraví stromů.
Proč se však má park vrátit do podoby z 19. století? Nemělo by spíš vzniknout něco současnějšího, modernějšího?
(smích) Ukázalo se, že původní řešení parku nebylo vůbec špatně vymyšlené. Především vedení mlatových cest se i pro dnešní situaci velice hodí. Ty současné budou o něco širší. Větší zelené plochy trávníků jsou ideální pro zadržování vody v krajině. Za hezkého počasí budou vhodné k posezení, jen tak na trávě či dece. Nemáme v plánu tedy nic jiného, než co se v současné době realizuje v řadě jiných měst, která usilují o návrat zeleně a zpříjemnění městského života.
Znamená to tedy, že na trávníky bude povolený vstup?
Přesně tak. Rádi bychom, aby byl park příjemným místem k relaxaci. K ní budou zvát také lavičky u cest.
V září minulého roku došlo k obměně ve vedení města. Jaké jsou nyní vztahy s vedením města?
Právě záležitosti kolem obnovy parku budou praktickou zkouškou, jak se vztahy budou vyvíjet. Doufáme, že dobře. Jde přece o společnou věc pro dobro obyvatel celého města.
Kolik bude obnova parku stát?
V hrubých rysech přes 1,5 milionu.
Kdo to vše zaplatí?
Farnost sama má jen část potřebných finančních prostředků. Očekáváme podporu od dárců, ideálně také od města a budeme hledat i další zdroje těchto prostředků.
Co čeká farnost nyní?
Potřebujeme nyní získat potřebná povolení k provedení obnovy parku, vybrat vhodnou firmu, a také počítáme s dobrovolnou pomocí předně z řad našich farníků při provádění některých prací.
Bude park po obnově přístupný veřejnosti?
To je samozřejmé. Tak to bylo i bude.
Kdo prováděl nedávný úklid farního pozemku po stavebních pracích, které probíhaly v prostoru náměstí?
Z části to bylo ze strany města, ale značnou část jsme si museli zajistit sami.
A proč farní pozemek po sobě neuklidila stavební firma?
To je jistě zajímavá otázka, ale odpověď na ni není lehké nalézt. Asi bude třeba se ptát někde jinde...
Kdy se s obnovou parku začne?
Jak jen to bude možné. Konkrétně, až budou potřebná povolení. Doufáme, že v dubnu, květnu.
Kdy bude vše dokončeno?
To je odvislé od toho, kolik finančních prostředků bude k dispozici. Nejspíš bude část zhotovena v tomto roce, a v příštím by se vše mohlo zdárně dokončit.
Ve farnosti se už moc těšíme. Díky za rozhovor.
Bylo mi potěšením.

Začínáme...

Jak pokračuje obnova parku, prozradil P. František Jirásek

14. 9. 2021
Milý otče, když jsme se ptali na situaci kolem parku U Sv. Františka z Assisi na jaře, zdálo se, že se co nevidět začne s pracemi na jeho obnově. Ale celé léto se nic nedělo, park zůstával zanedbaný. Kde se co zadrhlo?
Získat stavební povolení a s tím spojená různá vyjádření trvalo delší dobu, než jsme očekávali. Také poptávka firem, které by obnovu parku prováděly, zabrala více času než jsme původně předpokládali. Není ale pravda, že se s parkem nedělo nic. Probíhala alespoň základní údržba. Sekání trávníků provádělo město na základě staré nájemní smlouvy. Podle našeho odborného posudku město rovněž nechalo provést prořezávku korun stromů, která byla dva roky zanedbaná.
Co se obnovy parku týče, co je nového?
Všechna povolení jsou již zdárně vyřízena, nechybí nám žádné souhlasné odborné stanovisko. Dále se nám podařilo vyjednat s vedením města a příslušnými odbory magistrátu, novou smlouvu o pronájmu parku, která nahrazuje smlouvu uzavřenou před 30 lety. Mezitím také proběhla jednání s firmou, která bude obnovu parku provádět.
V parku nyní začala nějaká stavební činnost. O co se jedná?
V těchto dnech jsme zahájili přípravné práce, které děláme v rámci brigád svépomocí. Nejprve je potřeba obednit kmeny stromů, aby při stavebních pracích nepřišly k úhoně, vyznačit chráněné kořenové zóny stromů, tedy místa, kde bude třeba pracovat s největší opatrností. K tomu nás zavazuje odborný arboristický posudek, který je součástí naší projektové dokumentace. Navíc jsme po obvodu parku rozestavili kůly s tabulkami o zákazu vstupu na staveniště, aby snad někdo z občanů po dobu prací nepřišel k úrazu.
A kdy začnou samotné stavební práce? Už je nějaký přesný termín?
Ano, harmonogram prací již máme. 30. září zahájíme úpravy terénu, 4. října by měla navázat stavební činnost spojená se založením nových cest... Dokončení prací se předpokládá do konce listopadu letošního roku.
Dva měsíce je poměrně krátká doba. Stihne se park obnovit celý?
Kdepak. Najednou to jistě nepůjde. S ohledem na naše finanční možnosti jsme pro tuto chvíli realizaci projektu rozdělili na dvě části. První část proběhne ještě v tomto roce. Během ní vzniknou nové mlatové cesty, okapní chodník kolem kostela, dojde k založení travnatých ploch. Naopak se nedostane na dlážděný prostor před hlavním průčelím kostela, který budeme realizovat až ve druhé fázi v příštím roce. Počkat bude muset také mobiliář – lavičky a odpadkové koše. S ohledem na roční období jsme na příští rok přesunuli také výsadbu keřů a květin i samotný výsev trávníků.
V minulém rozhovoru zaznělo, že obnova parku vyjde na více než 1,5 milionu. Jak velká částka ještě farnosti na kompletní dokončení bude chybět?
Rádi bychom realizovali dlážděnou plochu před hlavním vstupem do kostela, a to nejen proto, že umožní plynulý bezbariérový přístup kostela, což bude v rámci celé naší diecéze nevídané. To ale znamená získat cca 800 tisíc až 1 milion Kč. K tomu je třeba ještě započítat zmiňovaný mobiliář, především lavičky a odpadkové koše. Nad rámec původně plánovaných prací se nevyhneme restaurátorské opravě vnějšího bočního schodiště do kostela, které utrpělo vinou stavební činnosti v rámci akce revitalizace prováděné městem.
Jak se vlastně k situaci postavilo vedení města? Pomůže s obnovou?
To bude ještě obsahem dalších jednání s vedením města.
Dá se odhadnout, kdy se obnova parku dokončí?
Když by vše optimálně probíhalo, tak by vše mohlo být hotové v příštím roce.
Kolik zájemců o realizaci obnovy parku se přihlásilo? Můžeš prozradit, která firma zvítězila?
Ze čtveřice oslovených firem a jejich cenových nabídek jsme vybrali společnost SaM silnice a mosty Děčín, a. s., která naší farnosti nabídla nejpříznivější podmínky. Shodou okolností právě tato firma přesně před 20 lety provedla předchozí úpravu parku.
Jak přesně bude park vypadat. Mohou se občané města s projektem někde blíže seznámit?
Projekt obnovy parku, a také nahlédnutí do jeho historie, již od jara prezentujeme zde na našich webových stránkách. Podrobněji se s jeho minulostí i novými plány mohou zájemci seznámit v kostele. Pro skutečně širokou veřejnost chystáme prezentace projektu pod širým nebem. První se uskuteční již ve středu 15. září přímo v parku u kostela. Po celý den budou mít kolemjdoucí možnost prohlédnout si plány, historické fotografie i komentář k nim; rádi zodpovíme všechny vznesené dotazy.
Děkujeme za rozhovor.
To já děkuji za zájem o náš park.

Příprava staveniště

O pracích na obnově parku s P. Františkem Jiráskem

29. 12. 2021
Milý otče, v minulém rozhovoru v září 2021 jsme mluvili o chystaných pracích na obnově parku U Sv. Františka z Assisi. A skutečně, nějaká stavební činnost na podzim probíhala. Stihlo se, co bylo v plánu?
V podstatě téměř ano. A to i přesto, jak už to bývá, že se vyskytlo několik komplikací, které původně nebyly zcela zjevné. Jak jsem již zmiňoval v předchozím rozhovoru, celou obnovu parku jsme rozdělili do dvou fází, a to kvůli zajištění potřebných financí. Teď probíhala první fáze, z níž zůstala nedokončená jen malá část.
Co se tedy v první fázi postavilo?
Především jsme provedli terénní úpravy potřebné pro založení cest. Jejich podklad tvoří projektem přesně předepsaná vrstva hrubého a jemného štěrku, který bylo nutné navézt a upěchovat. Okraje cest zpevnila obruba složená z žulových kostek. Také jsme dokončovali jílovou izolaci základů kostela proti vlhkosti. Po obvodu kostela byl položen okapní chodník z pískovcových desek. Dále byla provedena řada drobnějších, ale důležitých prací, jako např. položení nového hromosvodu anebo příprava patek pro budoucí ukotvení laviček.
A co ještě zbývá z první fáze dokončit?
Když jsme na sklonku léta konečně mohli domlouvat realizaci prací, bylo nám zřejmé, že nás může zastavit zima. A tak se také vinou komplikací stalo. Některé tzv. mokré procesy již na konci listopadu nebylo možné provádět. Zejména pískovcové zdivo by nestačilo vyschnout a vápenná malta vyzrát. Byla by to marná práce. Proto jsme museli tuto stavební činnost před zimou přerušit. Zbývá nám vyspárovat část základového a soklového zdiva kostela a v návaznosti pak nechat dokončit část okapního chodníku a k němu kousek navazující cesty. Budeme také pokračovat v přípravě travnatých ploch.
A co vlastně práce zkomplikovalo?
Myslím, že můžeme říct, že nám naši předci nechali několik překvapení, která během stavebních prací vyšla najevo. Patrně někdy v 60. letech, když se rušilo západní boční schodiště do kostela, došlo, žel, k poškození základu portálku. Během prací jsme zjistili, že jeho zdivo v podstatě visí ve vzduchu. Část byla již zcela utržená od stěny kostela a bylo jen otázkou času, kdy se zřítí. Proto jsme pod celým portálem museli vyzdít zcela nový základ. V menším rozsahu jsme podobně podezdili i protější východní portál. Další komplikací bylo zdivo později přistavované sakristie, která má jen mělké základy. Před několika lety jsme poruchy v jejím zdivu nechali posoudit statikem. Jeho závěr byl uspokojivý: sakristie se nezřítí. Doporučil nám však trhliny vyčistit a vyplnit je maltou, abychom zabránili pronikání vlhkosti do zdiva a tím je stabilizovali. Při současných zemních pracích k tomu byla jedinečná příležitost. Před položením okapního chodníku jsme opravili všechna narušená místa základového zdiva sakristie i kostela. Ale to byly spíše jen drobnosti...
Vyskytla se závažnější překážka?
Skutečně velkou komplikací, s níž se musel vyrovnat již náš projekt, je navýšení terénu v západní části náměstí. V rámci akce „Revitalizace Podmokel“ zde nechalo město zvýšit terén v místě původních chodníků až o 30 cm, v místě původní silnice téměř o půl metru. Na takto navýšenou dlážděnou plochu bylo třeba plynule navázat naší mlatovou cestou, aniž by měla příliš vysoký sklon, a přitom ještě minimálně měnit terén trávníků. Je třeba si uvědomit, že právě v této části parku roste památný strom, kolem kterého bylo navýšení nivelety naprosto nežádoucí. Na druhé straně nebylo možné ani „zasypat“ kostel... Naši pánové projektanti vymysleli dobré řešení, jak v případě cesty, tak trávníků. Myslím, že stavbu cesty se firmě SaM podařilo obstojně realizovat. Rozdíl úrovně terénů dlažby náměstí a trávníků později skryje výsadba nízkého živého plotu. Zeleň jako taková bude jistě mít na celkový dojem pozitivní vliv.
Co znamenaná „hradba“ z dřevěných trojnožek rozestavených kolem parku, kterou nelze přehlédnout? Leckomu připadá i zajímavá...
(smích) Jedná se, řekněme, o oplocení... Zhotovit či pronajmout si profesionální ohrazení by pro nás bylo finančně náročné. Napadlo nás k tomuto účelu použít dřevo původně určené na topení. Až splní svůj současný úkol, budeme s ním topit.
Proč je ale do parku dále zakázaný vstup, když práce prozatím skončily?
Park je oficiálně dále staveništěm, zůstávají v něm výkopy, cesty nejsou dokončené, mohlo by dojít ke zranění...
Park tedy do budoucna nebude zahrazený plotem?
(smích) Kdepak, nebude. Bude volně přístupný veřejnosti.
Co je to na cestách za povrch? Je to konečný stav?
Jedná se o mlat. Tradiční povrch cest, jaké známe z jiných parků. Kromě toho, že je malebný a příjemný pro chůzi, jeho velkou výhodou je propustnost vody. Právě o to nám šlo od samého počátku, abychom v parku zadržovali vodu potřebnou pro zeleň a bez využití ji jen neodváděli do kanalizace. Jak jsem nastiňoval již v prvním rozhovoru, toto řešení je velmi současné a moderní. Zadržování vody v krajině se právě realizuje v řadě měst u nás a především pak v zahraničí, kde s ním mají řadu zkušeností.
A bude tento povrch pevný? Když zaprší, nebude blátivý, nebudou se do něj bořit např. podpatky?
Mlat je nyní čerstvý, nevyzrálý. Nejprve musí dostatečně vyschnout, k čemuž již před dokončením neměl šanci. Na jaře stavební firma počítá s tím, že jej znovu zahutní. Jsme s ní také domluveni, že tento proces zopakuje i po další zimě na jaře 2023. Potom by již mlatové povrchy měly být dostatečně usazené.
Co tedy ještě zbývá, až budou dokončené cesty?
Ještě v zimě či předjaří za příznivého suchého počasí budeme pokračovat na modelaci terénu kolem cest a přípravě travnatých ploch, jak jsem již zmínil, abychom hned na jaře mohli sít trávníky a pak přesazovat keře a sázet trvalky. Na to by pak měla navázat druhá fáze, která se bude týkat prostoru před hlavním vchodem do kostela. Ten by měl být nově vydlážděný pískovcovou dlažbou. Jak jsem říkal v minulém rozhovoru, skvěle umožní plynulý bezbariérový přístup do kostela. Na konec nás bude čekat umístění mobiliáře - laviček a odpadkových košů.
Kdo se na pracích podílel? Nebyla to přeci jen stavební firma... Zúčastnili se dobrovolníci?
Právě díky dobrovolníkům, kteří vykonali mnoho přípravných a průběžně doprovodných prací, se ušetřilo mnoho peněz, a tím mohla být první fáze obnovy parku vůbec realizována. Veliké díky všem.
Kolik dosud práce stály?
Do konečné částky se výrazně projevily vícepráce, s kterými jsme v takové míře nepočítali. Jedná se tedy o sumu cca 700 000 Kč.
Jak velká částka tedy ještě chybí k dokončení celého projektu?
To bude záležet na vývoji cen materiálů. Především pískovcová dlažba nebude laciná záležitost. Odhadem se bude jednat o částku minimálně 800 000 Kč. Když by se nám nepodařilo získat potřebné finance, musela by se obnova parku dokončovat až v následujících letech.
To je tedy veliká suma. Bude na to farnost mít?
To záleží na velkorysosti dárců. S vděčností jsme doposud přijali dary, které nám umožnily uskutečnit první fázi obnovy parku. Lidé darovali menší, ale i větší dary. Je poznat, když někdo daruje od srdce, když chce podpořit něco, co bude sloužit všem. Co vytváříme nás přesahuje, není to jen něco chvilkového, ale míří to do budoucnosti, pro další generace. Přeji všem, aby se nechali nadchnout pro toto společné dílo. Veliké díky všem, kteří se rozhodnou toto dílo podpořit. Zde na webových stránkách budeme informovat, jak se daří potřebné finance shromažďovat. Zároveň budete moci sledovat přímo na místě, jak budou další práce pokračovat.
Mohou čtenáři a občané města pro pokračování obnovy parku něco udělat?
Jedna stránka je pomoci finančním darem, ale také je zde možnost pomoci manuálně (např. upravovat terén hráběmi, převážet na kolečku zeminu, vysazovat květiny a keře atp.). Kdo by chtěl pomoci, bude srdečně vítán.
Jak bys tedy zatím celou akci zhodnotil? Může být farnost spokojená?
Podařilo se dobré dílo, které bude dál pokračovat. Nezapomeňme také děkovat milému Bohu za příznivé počasí a duchovní atmosféru, která se v parku kolem kostela vytváří. S velkou nadějí vstupujeme do nového roku 2022.
Moc děkujeme za rozhovor.
Rádo se stalo.

První fáze obnovy parku

O prvním roce obnovy parku s P. Františkem Jiráskem

3. 9. 2022
Je sobotní dopoledne. Parkem zní zvuk elektrické sekačky. Milý otče, zastihli jsme tě, jak sečeš trávník. Co ty na to?
Mám radost. Konečně přišel déšť a my jsme mohli vysít další úsek trávníku! Dříve oseté části se musejí častěji sekat, aby se tráva dobře zakořenila a naopak plevel nedostal šanci se rozrůst. Proto jsem tady se sekačkou...
Zapojuješ se ale i do ostatních prací...
Na obnově parku se podílím rád. Možná by si teď mohl někdo myslet, že jsem na všechno sám. Ale tak tomu zdaleka není. Předně mám kolem sebe tým složený z našich farníků. Mnozí se zapojují pravidelně, každý podle svých možností. Např. jedna spolupracovnice přichází hned po rozednění, dřív něž jde do práce, jiní zde naopak tráví svůj volný čas v odpoledních hodinách až do večera. Přicházejí však pomoci i lidé ze sousedství. Velmi nám pomohli například kolegové – bratři ze sboru Apoštolské církve, kteří parku věnovali kus svého volného času. Na pomoc nám přišli také zaměstnanci České spořitelny v rámci svého „Dne pomoci“.
Osety ale zdaleka nejsou všechny plochy...
V plánu bylo osévat trávníky v příhodném jarním období, kdy bývá dostatek vláhy. Ale letošní počasí bylo zcela neobvyklé. Vydatně pršelo v prosinci a pak až nyní. Proto jsme museli osévat postupně po menších plochách. A především celou dobu zalévat, aby osivo ani práce nepřišly nazmar. Zvlášť to bylo nutné během slunečných a horkých dní. Ráno zalévám většinou sám, večer pak přicházejí naši farníci. Kdyby nebylo velké pomoci dobrovolných hasičů z Křešic, Starého Města a jejich dalších kolegů, těžko bychom mohli trávníky vůbec založit. Za pochopení vděčíme vedení města Děčína, které k tomu dalo souhlas.
Jsme zde přímými svědky klimatických změn. Nedá mi to, abych nepřipomněl, že v rámci tzv. „Revitalizace Podmokel“ měl být park zadlážděný. Znovu se potvrzuje, že naše vize zachovat park se zelenými plochami byla správná. Zeleň vytvoří příznivé klima uprostřed přehřátého města, travnaté plochy přispějí k zadržování vody v krajině...
Co je tedy nyní hotovo? A na čem se pracuje?
S dovolením ještě chvíli zůstanu u trávníků. Jejich založení totiž předcházela modelace terénu. Moji spolupracovníci jí věnovali velkou péči a musím uznat, že na zelenajících se trávnících je to velmi znát. Ještě nejsou zdaleka rozrostlé, ale již nyní lákají k posezení...
Díky štědrému daru jednoho z našich mecenášů se podařilo kompletně zrestaurovat původní venkovní schodiště na východní straně kostela. Z dalších darů jsme mohli pořídit sazenice květin a založit trojici trvalkových záhonů. Také z nich mám velkou radost. Před hlavním vchodem do kostela se podařilo provést hrubé zemní práce a zhotovit obrubu z kamenných kostek, která dotvořila konečný obrys cest v parku. Nyní pracujeme na modelaci navazujících travnatých ploch, abychom mohli i v této části vysít trávník. Postupně se dokončují různé drobné opravy související se stavbou kostela: vyspravení soklu a původních šachet na odvod dešťové vody atd.
A samotný prostor před hlavním vstupem do kostela?
K jeho dokončení je zásadní samotná pískovcová dlažba, kterou má být vydlážděný. Na základě naší poptávky jsme letos v lednu získali skvělou cenovou nabídku s mimořádnou platností až do konce roku. Když si uvědomíme, co se předně v důsledku ruské agrese na Ukrajině, pandemie a nastupující ekonomické recese od té doby odehrálo s cenou stavebních materiálů, je zjevné, že tak výhodnou nabídku jen těžko můžeme někdy znovu získat. Proto se nyní usilovně snažíme sehnat zbytek potřebných financí, abychom mohli dlažbu alespoň nakoupit. Jedná o částku cca 650 tisíc korun.
A položení dlažby?
V tuto chvíli musíme počítat se zhruba stejně vysokou částkou.
Kde chce farnost potřebné finance sehnat?
Stále čekáme na velkého mecenáše, či více mecenášů. Na začátku roku se objevila řada dárců, a dohromady to přineslo nezanedbatelný obnos. Každý dar, i menší, je stále vítaný. Nezapomeňme, že park neobnovujeme jen pro vymezenou skupinku lidí, ale pro všechny obyvatele města a jeho návštěvníky.
A co nás ještě čeká?
Na podzim budeme vysazovat keře a také živý plot, který pro nás mezitím pěstují ve střední zahradnické škole v Libverdě. Na jaře příštího roku bychom chtěli osadit lavičky a odpadkové koše. Získáme-li dostatek potřebných financí, mohl by být park v příštím roce otevřený pro veřejnost.
Přes ty všechny komplikace a starosti vypadáš spokojeně. Z čeho máš největší radost?
Jsem moc rád, že se obnova parku uskutečňuje. Že zůstanou tyto úžasné stromy a vůbec všechna zeleň. A že už park začíná vypadat k světu. Zvlášť mě těší, jak lidé se zájmem sledují probíhající práce, a také, že se najdou tací, kteří přicházejí pomoci. Chci jim všem za to velmi poděkovat.
My děkujeme za Tvůj čas a za rozhovor.
Ať nám všem Pán Bůh žehná!

O jarních pracích na obnově parku s P. Františkem Jiráskem

1. 3. 2023
Zima pomalu končí, park se začal probouzet k životu. Otče, pověz nám, co je nového, co se chystá...
Jistě jste si všimli, že dřevěné hrazení po obvodu parku zmizelo a nahradil ho subtilní plůtek. Značí to, že se dostáváme do finální fáze...
Park musí zůstat oplocený?
Je třeba si uvědomit, že oficiálně je stále staveništěm a tak tomu bude až do kolaudace. Dokud nedokončíme všechny stavební práce, musí zůstat veřejnosti nepřístupný.
Už Ti nebudeme skákat do řeči. Co je tedy nového?
Na podzim jsme vysadili keříky živého plotu. Dva roky jim bude trvat, než vyrostou. Po tu dobu je bude chránit právě zmiňovaný plůtek.
Ale především mám potěšující zprávu. Dostali jsme dotaci od města Děčína, která činí 750 tisíc korun. Díky ní jsme mohli zadat výrobu pískovcové dlažby, kterou budeme dláždit prostor před hlavním vstupem do kostela. Rád bych připomněl, že dlážděná plocha umožní bezbariérový přístup kostela. Dali jsme na doporučení našich projektantů i památkářů a objednali jsme nejvhodnější pískovec pro venkovní dlažby, jaký se v České republice těží. Velice si vážíme velkorysosti lomu, kde nám vyšli vstříc, a jak slíbili, zachovali pro naši farnost výrazně nižší loňské ceny.
Odkud pískovec je?
Z okolí Božanova ve východních Čechách. Je odolný a zaručí, že po dlažbě budou bez problémů chodit ještě mnohé budoucí generace. Desky budou mít rozměr 855×620 mm a tloušťku 100, respektive 150 mm. Budou připomínat dláždění, jaká se v našem okolí používala po staletí. Ke stavbě kostela z poloviny 19. století se budou dobře hodit. Práce s kamenem, a zvlášť s takovými deskami, je ale velmi náročná. Dosavadní spolupráce se stavební firmou SaM Děčín se nám velmi osvědčila, a tak jsme neváhali a domluvili jsme se, že i tuto odbornou práci svěříme jim.
Kolik bude položení dlažby stát?
Práce přijde na 800 tisíc korun. To je o něco více, než jsme předpokládali. Všem je ale jistě jasné, že kvůli ruské agresi na Ukrajině a nastupující ekonomické recesi, se ceny zvyšují také ve stavebnictví...
Farnost tyto finanční prostředky již má?
Máme přislíbeno několik velkých darů. Aktuálně potřebujeme získat ještě 400 tisíc korun.
To je stále velká suma...
Vždy se rád nechám překvapit štědrostí mnohých velkých i malých dárců. Jsem přesvědčený, že se nám s jejich pomocí podaří, i třeba po drobných částkách, cílovou sumu nakonec získat. A to už proto, že obnova parku uprostřed města má stále pozitivnější ohlas.
Dokážeš nyní odhadnout, kdy všechny práce skončí?
Činnost na obnově parku bude probíhat do konce roku. Na jaře osejeme zbylé trávníky. Půjde-li vše dobře, dlážděný prostor před kostelem bude hotový v červnu. Potom necháme obnovit omítku na soklu kostela. Vlastními silami dokončíme některé drobnější práce a nainstalujeme mobiliář. Mezi tím se budeme starat o zeleň a trávníky, které budou první rok vyžadovat zvláštní péči...
To ještě plno práce...
Ano, ale díky všem pomocníkům-dobrovolníkům vím, že to zvládneme. Půjde-li nám práce od ruky jako při nedávné brigádě, jistě se nám dílo podaří. Velmi důležité nadále bude příhodné počasí, aby práce mohly plynule pokračovat. A proto všechno s důvěrou svěřujeme Bohu, který je Pánem nade vším.
Moc Ti děkujeme za rozhovor.
Přeji všem krásné měsíce tohoto roku!

Chcete se do obnovy parku zapojit?

Zaujala Vás historie parku a projekt jeho obnovy? Líbí se Vám chystaná proměna zeleného srdce Husova náměstí? Přidejte se k nám! Staňte se spolutvůrci parku!

Můžete přispět finančním darem. Zakoupit lavičku a další mobiliář. Zapojit se do dobrovolných prací. Zašlete-li nám svůj kontakt, budeme Vám posílat pravidelné pozvánky.Jakýkoli finanční dar můžete zaslat na účet naší farnosti. Za každou pomoc velice děkujeme.

č. ú.: 5627756349/0800
v. s.: 202120

Redakce: Vilém Vavřička  |  Fotografie a plány: Oblastní muzeum v Děčíně (OMD), Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín (SOA), Petr Joza (PJT), Jaroslav Svěrek, Vojtěch Janda, Vilém Vavřička (VV)

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!