Obnova Parku u sv. Františka z Assisi 

na Husově náměstí v Děčíně-Podmoklech

...seznamte se s projektem...autoři projektu: Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Ing. arch. Vojtěch Janda
stavebník: Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly

Historie parku

Od počátku svého vzniku je náš nevelký park kolem kostela sv. Františka z Assisi jedinečným místem v samotném srdci Podmokel. Byl založen uprostřed dnešního Husova náměstí na pozemcích, které v polovině 19. století pro tento účel věnoval podmokelským obyvatelům hrabě František Antonín Thun-Hohenstein (1786–1873). Předpokládaný autor regulačních stavebních plánů rychle se rozrůstající obce Franz Josef Perthen (1826–1879), také projektant a stavitel kostela, neváhal park vytýčit na netradiční oválné parcele. Stromy, které se z části dochovaly dodnes, doplňovala další drobná výsadba. Směrem ke kostelu směřovaly mlatové cesty, z každé světové strany jedna. Na severu a jihu byly přímé a o něco širší, na východě a západě se v elegantních křivkách napojovaly na ochozí cestičku okolo kostela. Kolem parku i jednotlivých trávníků rostl živý plot. Někdy během dvou prvních desetiletí 20. století došlo ke změně uspořádání cest. Do parku se nově vstupovalo hned deseti cestami, které velké trávníky rozčlenily na mnohem menší záhony, v nichž kromě stromů a keřů rostla celá paleta květin, cizokrajné nevyjímaje. Chránily je nízké dřevěné plůtky, které ve 30. letech nahradilo přízemní kovové zábradlí. Někdy v této době park získal také mohutné lavice s betonovými bočnicemi. Tento mobiliář v parku sloužil ještě v 60. letech. V polovině 70. let park prošel třetí, zásadní proměnou, která spočívala ve zjednodušení systému cest. Nově se ve tvaru kříže sbíhaly směrem ke kostelu. Tato úprava přečkala bez větších změn až do první poloviny 90. let, kdy byly pískem sypané cesty vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou.

V roce 2013 vypsalo město Děčín urbanistickou soutěž na tzv. „Revitalizaci Podmokel“. Vítězné architektonické studio re:architekti navrhlo koncepci Husova náměstí jako jednolitého celku, spočívající v zadláždění celého prostoru včetně parku. Kolem kmenů stávajících vzrostlých stromů měla vzniknout malá rabata, některá osazená květinami do podoby kruhových záhonů, jiná vyplněná štěrkem. Koruny stromů se měly upravovat ořezáním spodních větví tak, aby vzniklá podchodná výška činila min. 2,4 m. Aby bylo možné vydláždit bezprostřední okolí stromů, muselo dojít k navýšení terénu náměstí i ulice Prokopa Holého. Mezi kořeny stromů měl vzniknout sofistikovaný systém opatření (drenáže a výměna půdy), který by umenšil dopady plánovaných změn na vitalitu stromů. Postupem času vyšlo najevo, že schválený projekt má celou řadu nedostatků. Horké a suché roky 2018 a 2019 navíc ukázaly, jak důležitá je zeleň v centrech měst. Přitom nebylo možné přehlédnout, že projekt zjevnou změnu klimatu nereflektuje. Na základě posudků, které si farnost nechala vypracovat u předních českých odborníků, zadalo město projektantům úkol výrazně zvětšit nedlážděná rabata kolem stromů. Obtíže spojené s úrovněmi terénu však přetrvaly. Zatímco na západní straně parku situace náměstí umožnila navýšit terén, aby dláždění neohrozilo kořenový systém památného dubu, na východní straně mělo dokonce dojít ke snížením terénu hned u dvou stromů – dubu a javoru. Přitom projekt ve své technické zprávě takové řešení sám zakazoval. Po sérii ročních jednání farnosti s městem i projektanty, byl nakonec park svérázným rozhodnutím tehdejšího vedení města v lednu 2020 z akce revitalizace vyřazen. Naše farnost si následně nechala zpracovat svůj vlastní projekt.

Projekt obnovy parku

Díky konzultacím s odborníky bylo od počátku jasné, že nový projekt by se měl inspirovat původní podobou parku. Více než sto padesát let jeho historie, vepsané do letokruhů nejstarších stromů, vyžaduje hledat nejlepší řešení s maximální pokorou. Ukázalo se, že původní koncepce z poloviny 19. století se pro současnou situaci znamenitě hodí. Je ohleduplná ke stromům, vedení cest přitom zaručuje dobrou průchodnost parkem. Cesty budou mlatové. Dlážděné prostranství před kostelem umožní bezbariérový vstup. K posezení bude zvát tucet laviček i volně přístupné trávníky. Jakmile budou vydána všechna potřebná povolení, obnova parku bude moci začít...

K vypracování studie obnovy parku jsme přizvali zkušeného architekta Ing. arch. Jaroslava Svěrka, který se zaměřuje na problematiku obnovy a znovuoživení památek. Za sebou má celou řadu skvělých realizací od nedávno dokončené opravy pražské Státní opery, přes opravy řady českých hradů a zámků (mj. Český Krumlov, Lednice, Zákupy, Bezděz) až po obnovu historického jádra města Kolína. Doslova z popela pomáhal povstat proslulé turistické chatě Libušín na Pustevnách v Beskydech. Podílel se také na obnově děčínského zámku, kde je autorem současné podoby hlavního zámeckého nádvoří, úprav okolí zámecké sýpky, pracoval také na obnově spojovací chodby do děkanského kostela Povýšení sv. Kříže. Ke zpracování našeho projektu si přizval své kolegy z ateliéru Masák & Partner, s nímž v současné době spolupracuje.

O obnově parku s P. Františkem Jiráskem

13. 3. 2021

Otče Františku, nikdo z obyvatel a častějších návštěvníků města si nemohl nevšimnout, že park kolem kostela sv. Františka z Assisi je již několik let staveništěm. A zatímco se prostor náměstí a přilehlých ulic po letech stavebních prací pomalu vrací zpět do užívání občanů, farní pozemek zůstává nedokončený. Proč?
Protože zatím nemohly proběhnout nutné kroky k tomu, aby mohla být obnova parku realizována. Konkrétně to znamená, získat potřebná povolení, což vyžaduje absolvovat nesnadný byrokratický postup. V této fázi se nyní nacházíme.
V médiích, zejména ve Zpravodaji vydávaném děčínským magistrátem, jsme se mohli dočíst, že farnost bránila realizaci stavebních prací na Husově náměstí. Proč? Je to pravda?
Ano i ne. Je to složitější, než aby se dalo odpovědět jednou větou. Informace, které ale veřejnost dostala, byly jednostranné a zavádějící.
Proč farnost stavbu zastavila? Proč stavbu zdržovala?
Farnost stavbu zastavit nemohla, neboť stavbu provádělo město v rámci projektu Revitalizace Podmokel. Stavbu zastavilo město, protože se vyskytly určité problémy, a ty měly být řešeny změnou v projektu. Celé se to pak vyvinulo tak, že park byl vyjmut ze stavby a dán k dispozici zpět farnosti, která je jeho vlastníkem.
Jaké má farnost se svým pozemkem plány?
Chceme obnovit park, aby zde byla určitá oáza uprostřed města. Nejde o něco úplně nového, protože park zde byl od samotného počátku, od postavení kostela v polovině 19. století.
Proč chce farnost obnovit park?
Jistě si všímáte, jaké klimatické změny probíhají a jak je vzácné zachovat ve městech co nejvíce zeleně a udržovat vláhu. Je zcela přirozené, že právě, i z tohoto důvodu, park chceme obnovit.
Proč se farnost postavila proti projektu, který zvítězil v architektonické soutěži?
Již v předešlé odpovědi jsem na to narazil. Rok 2018 se vyznačoval vysokými teplotami a suchem. To vedlo k obavám, a z toho vzešlé debatě, aby byl projekt vzhledem ke klimatickým změnám, které můžeme i v budoucnu očekávat, pozměněn.
Konzultovala farnost tyto své domněnky s odborníky?
Samozřejmě. Nechali jsme si zhotovit odborné posudky, a na jejich základě došlo k potřebným konzultacím s architekty. Hlavním problémem bylo vydláždění téměř celé plochy parku, kromě rabat pod samotnými stromy, což by bylo nepříznivé pro růst a zdraví stromů.
Proč se však má park vrátit do podoby z 19. století? Nemělo by spíš vzniknout něco současnějšího, modernějšího?
(smích) Ukázalo se, že původní řešení parku nebylo vůbec špatně vymyšlené. Především vedení mlatových cest se i pro dnešní situaci velice hodí. Ty současné budou o něco širší. Větší zelené plochy trávníků jsou ideální pro zadržování vody v krajině. Za hezkého počasí budou vhodné k posezení, jen tak na trávě či dece. Nemáme v plánu tedy nic jiného, než co se v současné době realizuje v řadě jiných měst, která usilují o návrat zeleně a zpříjemnění městského života.
Znamená to tedy, že na trávníky bude povolený vstup?
Přesně tak. Rádi bychom, aby byl park příjemným místem k relaxaci. K ní budou zvát také lavičky u cest.
V září minulého roku došlo k obměně ve vedení města. Jaké jsou nyní vztahy s vedením města?
Právě záležitosti kolem obnovy parku budou praktickou zkouškou, jak se vztahy budou vyvíjet. Doufáme, že dobře. Jde přece o společnou věc pro dobro obyvatel celého města.
Kolik bude obnova parku stát?
V hrubých rysech přes 1,5 milionu.
Kdo to vše zaplatí?
Farnost sama má jen část potřebných finančních prostředků. Očekáváme podporu od dárců, ideálně také od města a budeme hledat i další zdroje těchto prostředků.
Co čeká farnost nyní?
Potřebujeme nyní získat potřebná povolení k provedení obnovy parku, vybrat vhodnou firmu, a také počítáme s dobrovolnou pomocí předně z řad našich farníků při provádění některých prací.
Bude park po obnově přístupný veřejnosti?
To je samozřejmé. Tak to bylo i bude.
Kdo prováděl nedávný úklid farního pozemku po stavebních pracích, které probíhaly v prostoru náměstí?
Z části to bylo ze strany města, ale značnou část jsme si museli zajistit sami.
A proč farní pozemek po sobě neuklidila stavební firma?
To je jistě zajímavá otázka, ale odpověď na ni není lehké nalézt. Asi bude třeba se ptát někde jinde...
Kdy se s obnovou parku začne?
Jak jen to bude možné. Konkrétně, až budou potřebná povolení. Doufáme, že v dubnu, květnu.
Kdy bude vše dokončeno?
To je odvislé od toho, kolik finančních prostředků bude k dispozici. Nejspíš bude část zhotovena v tomto roce, a v příštím by se vše mohlo zdárně dokončit.
Ve farnosti se už moc těšíme. Díky za rozhovor.
Bylo mi potěšením.

Jak pokračuje obnova parku, prozradil P. František Jirásek

14. 9. 2021
Milý otče, když jsme se ptali na situaci kolem Parku u sv. Františka z Assisi na jaře, zdálo se, že se co nevidět začne s pracemi na jeho obnově. Ale celé léto se nic nedělo, park zůstával zanedbaný. Kde se co zadrhlo?
Získat stavební povolení a s tím spojená různá vyjádření trvalo delší dobu, než jsme očekávali. Také poptávka firem, které by obnovu parku prováděly, zabrala více času než jsme původně předpokládali. Není ale pravda, že se s parkem nedělo nic. Probíhala alespoň základní údržba. Sekání trávníků provádělo město na základě staré nájemní smlouvy. Podle našeho odborného posudku město rovněž nechalo provést prořezávku korun stromů, která byla dva roky zanedbaná.
Co se obnovy parku týče, co je nového?
Všechna povolení jsou již zdárně vyřízena, nechybí nám žádné souhlasné odborné stanovisko. Dále se nám podařilo vyjednat s vedením města a příslušnými odbory magistrátu, novou smlouvu o pronájmu parku, která nahrazuje smlouvu uzavřenou před 30 lety. Mezitím také proběhla jednání s firmou, která bude obnovu parku provádět.
V parku nyní začala nějaká stavební činnost. O co se jedná?
V těchto dnech jsme zahájili přípravné práce, které děláme v rámci brigád svépomocí. Nejprve je potřeba obednit kmeny stromů, aby při stavebních pracích nepřišly k úhoně, vyznačit chráněné kořenové zóny stromů, tedy místa, kde bude třeba pracovat s největší opatrností. K tomu nás zavazuje odborný arboristický posudek, který je součástí naší projektové dokumentace. Navíc jsme po obvodu parku rozestavili kůly s tabulkami o zákazu vstupu na staveniště, aby snad někdo z občanů po dobu prací nepřišel k úrazu.
A kdy začnou samotné stavební práce? Už je nějaký přesný termín?
Ano, harmonogram prací již máme. 30. září zahájíme úpravy terénu, 4. října by měla navázat stavební činnost spojená se založením nových cest... Dokončení prací se předpokládá do konce listopadu letošního roku.
Dva měsíce je poměrně krátká doba. Stihne se park obnovit celý?
Kdepak. Najednou to jistě nepůjde. S ohledem na naše finanční možnosti jsme pro tuto chvíli realizaci projektu rozdělili na dvě části. První část proběhne ještě v tomto roce. Během ní vzniknou nové mlatové cesty, okapní chodník kolem kostela, dojde k založení travnatých ploch. Naopak se nedostane na dlážděný prostor před hlavním průčelím kostela, který budeme realizovat až ve druhé fázi v příštím roce. Počkat bude muset také mobiliář – lavičky a odpadkové koše. S ohledem na roční období jsme na příští rok přesunuli také výsadbu keřů a květin i samotný výsev trávníků.
V minulém rozhovoru zaznělo, že obnova parku vyjde na více než 1,5 milionu. Jak velká částka ještě farnosti na kompletní dokončení bude chybět?
Rádi bychom realizovali dlážděnou plochu před hlavním vstupem do kostela, a to nejen proto, že umožní plynulý bezbariérový přístup kostela, což bude v rámci celé naší diecéze nevídané. To ale znamená získat cca 800 tisíc až 1 milion Kč. K tomu je třeba ještě započítat zmiňovaný mobiliář, především lavičky a odpadkové koše. Nad rámec původně plánovaných prací se nevyhneme restaurátorské opravě vnějšího bočního schodiště do kostela, které utrpělo vinou stavební činnosti v rámci akce revitalizace prováděné městem.
Jak se vlastně k situaci postavilo vedení města? Pomůže s obnovou?
To bude ještě obsahem dalších jednání s vedením města.
Dá se odhadnout, kdy se obnova parku dokončí?
Když by vše optimálně probíhalo, tak by vše mohlo být hotové v příštím roce.
Kolik zájemců o realizaci obnovy parku se přihlásilo? Můžeš prozradit, která firma zvítězila?
Ze čtveřice oslovených firem a jejich cenových nabídek jsme vybrali společnost SaM silnice a mosty Děčín, a. s., která naší farnosti nabídla nejpříznivější podmínky. Shodou okolností právě tato firma přesně před 20 lety provedla předchozí úpravu parku.
Jak přesně bude park vypadat. Mohou se občané města s projektem někde blíže seznámit?
Projekt obnovy parku, a také nahlédnutí do jeho historie, již od jara prezentujeme zde na našich webových stránkách. Podrobněji se s jeho minulostí i novými plány mohou zájemci seznámit v kostele. Pro skutečně širokou veřejnost chystáme prezentace projektu pod širým nebem. První se uskuteční již ve středu 15. září přímo v parku u kostela. Po celý den budou mít kolemjdoucí možnost prohlédnout si plány, historické fotografie i komentář k nim; rádi zodpovíme všechny vznesené dotazy.
Děkujeme za rozhovor.
To já děkuji za zájem o náš park.

Chcete se do obnovy parku zapojit?

Zaujala Vás historie parku a projekt jeho obnovy? Líbí se Vám chystaná proměna zeleného srdce Husova náměstí? Přidejte se k nám! Staňte se spolutvůrci parku!

Můžete přispět finančním darem. Zakoupit lavičku a další mobiliář. Zapojit se do dobrovolných prací. Zašlete-li nám svůj kontakt, budeme Vám posílat pravidelné pozvánky.

Jakýkoli finanční dar můžete zaslat na účet naší farnosti. Za každou pomoc velice děkujeme.

č. ú.: 5627756349/0800
v. s.: 202120

Redakce: Vilém Vavřička  |  Fotografie a plány: Oblastní muzeum v Děčíně (OMD), Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín (SOA), Petr Joza (PJT), Jaroslav Svěrek, Vojtěch Janda, Vilém Vavřička (VV)